14.DIVISIOONAN PERINNEYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT


01 NIMI            

Yhdistyksen nimi on 14.Divisioonan perinneyhdistys. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Perinneyhdistys.

02 KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Perinneyhdistyksen kotipaikka on Kajaanin kaupunki. Perinneyhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

03 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Perinneyhdistyksen tarkoitus on kansainväliset sopimukset huomioon ottaen vaalia 14. Divisioonan veteraaniperinteitä sekä maanpuolustushenkeä yhdessä veteraani-, sotainvalidi-, reserviläis-, ja maanpuolustusjärjestöjen sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Perinneyhdistys kerää alaan liittyvää perinneaineistoa, harjoittaa Perinneyhdistyksen tarkoitusperiä koskevaa julkaisutoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Perinneyhdistys voi palkita ansioituneita Suomen kansalaisia veteraaniperinteen ylläpitämisestä ja maanpuolustushengen kehittämisestä. Perinneyhdistyksen palkitsemismuodot ovat perinneyhdistyksen pienoislippu, pöytästandaari, perinneyhdistyksen merkki, stipendit, jäsenilleen vain poikkeustapauksissa ja hallituksen erikseen määrittämät muistoesineet.

Toimintansa tukemiseksi Perinneyhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa ja ottaa vastaan lahjoituksia maanpuolustusta tukevilta yhdistyksiltä ja säätiöiltä. Perinneyhdistyksen tiedotuslehti on Korven Kaiku.

Toimintaansa liittyen Perinneyhdistys voi hankkia varoja järjestämällä maksullisia maanpuolustustilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä erillisen luvan saatuaan. Perinneyhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

04 JÄSENYYS JA JÄSENLAJIT

Halukkuutensa liittyä Perinneyhdistyksen jäseniksi voivat ilmaista 14. Divisioonan joukoissa palvelleet sotaveteraanit ja lotat, heidän sukulaisensa ja muut Perinneyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet hyvämaineiset Suomen kansalaiset.

Perinneyhdistyksessä voi olla varsinaisten jäsenten ohella kunniajäseniä, joihin kuuluvat veteraanikunniajäsenet, perinnekunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat, sekä kannattajajäseniä.

Veteraanikunniajäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on osoitettu palveleminen sotilaana tai lottana jatkosodan aikaiseen 14. Divisioonaan kuuluneissa joukoissa.

Perinnekunniajäseneksi Perinneyhdistys voi hallituksen esityksestä jäsenkokouksen päätöksellä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut 14. Divisioonan ja Rukajärven suunnan veteraani- ja lottaperinteiden tunnetuksi tekemisessä ja vaalimisessa tai muutoin Perinneyhdistyksen päämäärien hyväksi.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan perinnekunniajäsentä koskevin menettelyin ja samoin perustein kutsua henkilö, joka lisäksi on toiminut Perinneyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana tai sen jäsenenä.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

Perinneyhdistyksen jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa epäitsenäisiä, rekisteröimättömiä paikallisosastoja Perinneyhdistyksen jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja Perinneyhdistyksen tarkoitusperiä edistämään.

04a JÄSENMAKSUT

Perinneyhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava vuosittain vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu tai kannatusmaksu, jotka voivat olla erisuuruiset.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

05 JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 Jäsen, joka haluaa erota Perinneyhdistyksestä, ilmoittaa siitä kirjallisesti Perinneyhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa Perinneyhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden lopussa viimeisenä päivänä. Hallitus voi erityisen syyn vuoksi vapauttaa jäsenen jo ennen tätä määräaikaa.

Jäsenen, joka toimii vastoin Perinneyhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa Perinneyhdistystä, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti, hallitus erottaa Perinneyhdistyksestä. Hallituksen ei tarvitse perustella tekemäänsä päätöstä vaan se saatetaan kirjallisesti tiedoksi erotetulle jäsenelle.

06 HALLITUKSEN KOKOONPANO

Vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan Perinneyhdistykselle puheenjohtajan sekä neljästä kymmeneen (4-10) muuta hallituksen jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen vuoden jälkeen arvotaan erovuorossa olevat. Sitten erovuoroisuus tapahtuu vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä kutsuu toiminnan kannalta tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat.

Perinnetoimikunta on hallituksen alaisuudessa toimiva keskeinen toimikunta. Se vastaa asevelitapaamisten ja Rukajärvi-päivien järjestämisestä sekä perinteiden vaalimisesta. Toimikuntaan kuuluvat entisessä Maaselän Sotilasläänissä perustettujen 14. Divisioonan joukkojen perustamispaikkojen edustajat tai hallituksen muuten nimeämät henkilöt. Näitä paikkakuntia ovat mm. Kajaani, Sotkamo, Nurmes, Lieksa, Kuhmo, Iisalmi ja Kiuruvesi. Perinnetoimikuntaan kuuluvat myös Kainuun Prikaatin nimeämät edustajat, jotka vaalivat jalkaväkijoukkojen, aselajijoukkojen ja huollon perinteitä.

07 HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ainakin kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsen sitä vaatii.

Kokouskutsu on saatettava tiedoksi vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaalissa arpa.

08 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa Perinneyhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
 2. edustaa Perinneyhdistystä, tehdä Perinneyhdistyksen puolesta   sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu Perinneyhdistyksen kokouksille sekä esiintyä Perinneyhdistyksen puolesta kannattajana ja vastaajana,
 3. kutsua Perinneyhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 4. toimeenpanna Perinneyhdistyksen kokousten tekemät päätökset
 5. vastata Perinneyhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta ja jäsenmaksujen perimisestä,
 6. valita Perinneyhdistykselle ja sen toimikunnille tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa,
 7. päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 4. ja 5. pykälien määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa,
 8. päättää yhdistyksen nimissä tehdyistä muistamisista ja palkitsemisista,
 9. laatia Perinneyhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelman ja tilit taseineen
 10. hoitaa muut Perinneyhdistystä koskevat asiat

09 NIMENKIRJOITTAJAT

Perinneyhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

10 TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Perinneyhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Perinneyhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 PERINNEYHDISTYKSEN KOKOUKSET JA ÄÄNIOIKEUS

Perinneyhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.

Perinneyhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain Perinneyhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja – puheenjohtajalla ja yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on Perinneyhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

12 VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään vuosittain maalis- huhtikuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus sekä tilit ja tilintarkastajan niistä antama lausunto
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 5. käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus ja maksuaika,
 6. päätetään tarvittaessa hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä,
 7. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja,
 8. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan tilikauden toimintavuoden tilejä ja hallintoa,
 10. käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten ennen helmikuun 15. päivää hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

13 YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Perinneyhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

14 PERINNEYHDISTYKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Perinneyhdistyksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille kirjeellä tai maakunnallisissa sanomalehdissä ja valtakunnallisissa Veteraani-/reserviläislehdissä. Neljäätoista päivää ennen kokousta.

15 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PERINNEYHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista tai Perinneyhdistyksen purkamista, vaaditaan ¾ Perinneyhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuntamisehdotus ja Perinneyhdistyksen purkamisehdotus on ilmoitettava jäsenille kokouskutsussa.

Jos Perinneyhdistys purkautuu, sen omaisuus luovutetaan valtiolle käytettäväksi Kainuun Prikaatin ja Kainuun Rajavartioston jalkaväkijoukkojen, aselajijoukkojen ja huollon perinteiden vaalimiseen ja toiminta-alueella toimiville maanpuolustustyötä tekeville rekisteröidyille järjestöille, joille purkamispäätöksen tekevä kokous päättää sen luovuttaa.


Perinneyhdistyksen rekisterinumero: 190.974

Sääntömuutos rekisteröity: 02.12.2009